Междубанков пазар

Междубанков паричен пазар и ликвидност
Спредът между тримесечния Софибор и Леониа възлезе на 234 б.т. (увеличение с 4 б.т. спрямо предходния ден), а между шестмесечния Софибор и Леониа съответно на 341 б.т. (намаление с 1 б.т. спрямо предходния ден).

Фондов пазар

Фондов пазар
След проведената в събота телеконференция между финансовите министри на страните-членки на еврозоната бе анонсирано, че е постигнато съгласие за осигуряването на финансова помощ в размер до 100 млрд. евро за рекапитализацията на банковия сектор в Испания.

Валутен пазар

Валутен пазар
Нетните покупки на валута от страна на БНБ на 29-ти май 2012 г. бяха в размер на 7.63 млн. евро. В търговията с клиенти продажбите на банките надвишиха покупките с 3.69 млн. евро. Обемът на междубанковата търговия възлезе на 44.21 млн. евро.